Ochrana a zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Le Bourgin, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 739/19, PSČ 11000, IČ: 25093673, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49133 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje, které dotčená osoba sama dobrovolně poskytne:

- identifikační údaje: např. jméno a příjmení, obchodní firma, IČO, DIČ;

- adresní údaje: např. doručovací adresa, adresa bydliště;

- elektronické kontaktní údaje: např. e-mail, telefonní číslo;

- další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: např. číslo bankovního účtu, historie objednávek, další údaje poskytnuté v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci se Správcem.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů se týká zejména zákazníků správce, kteří se Správcem uzavírají kupní smlouvu přes e-shop Správce, aby si tímto způsobem objednali víno nebo jiné produkty nabízené správcem, ale v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zprocesování objednávky na e-shopu www.lavinoteka.cz. Správce bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se například o následující účely:

- uzavření kupní smlouvy a poskytování služeb;

- nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách;

- vedení uživatelského účtu;

- zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků;

- vystavení daňových a účetních dokladů;

- případného vymáhání pohledávek;

- případné uplatňování práv z vadného plnění;

- výkon práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje Správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, respektive po dobu existence Zákaznického účtu. Správce uchová osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu jeho ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů Správce zpracovává po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. a) Externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí
  2. b) Poskytovatelé přepravních služeb za účelem dodání objednaného zboží
  3. c) Orgány veřejné moci při plnění právních povinností
  4. d) Poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)
  5. e) Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá (Mailchimp, Shopify, Facebook, Google)

 

COOKIES

Soubory cookies jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Na webových stránkách používá Správce soubory „cookies“ za účelem poskytnutí většího pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ jsou malé textové soubory, které webové stránky v zařízení subjektu vytvoří v momentě, kdy na ně vstoupí. Soubory „cookies“ užívané Správcem jsou pouze dočasné a ze zařízení subjektu se samy vymažou po uzavření internetového prohlížeče. Používáním webových stránek je vyjádřen souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

 

PRÁVA NA OPRAVU, ZAPOMNĚNÍ A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM DOTČENÉ OSOBY

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- vyžádat od Správce informaci, jaké osobní údaje zpracovává,

- vyžádat od Správce vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u Správce výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat od Správce vymazání těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce jsou:

Adresa: Dlouhá 739/19, PSČ 11000, Praha 1 - Staré Město

e-mail: info@lebourgin.com

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, dále Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.1. 2020 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).