Reklamační řád

1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.lavinoteka.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Le Bourgin, s.r.o., Dlouhá 739/19, 110 00 Praha 1, IČ: 25093673, DIČ: CZ 25093673. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě Kupující sepíše se zaměstnancem kurýrní služby protokol o poškození zásilky. Na pozdější reklamace lahví chybějících či rozbitých vlivem přepravy nebude brán zřetel.

3. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího, a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

4. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

5. Uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména předložením prodejního dokladu. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

6. Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Lhůtu k uplatnění práv závad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od okamžiku převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na výměnu zboží či vrácení peněžních prostředků (způsobem odpovídajícím původnímu zvolenému způsobu platby). Lhůta na vrácení peněžních prostředků je 7 dnů od ukončení reklamace.

7. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

8. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Le Bourgin s.r.o.

Dlouhá 19, Praha 1- Staré město, 110 00

e-mail: info@lebourgin.com

 

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.